“కాంతి” || WOMEN EMPOWERMENT|| మహిళా సాధికారత || KANTHI – WOMEN’S PROG. (Doordarshan Yadagiri on 30.8.2023)
----
“కాంతి” || WOMEN EMPOWERMENT|| మహిళా సాధికారత || KANTHI – WOMEN’S PROG. (Doordarshan Yadagiri on 30.8.2023)
Read more
WITH DR.C.MRUNALINI & ATTALURI VIJAYA LAKSHMI ON 13.5.2023.
----
WITH DR.C.MRUNALINI & ATTALURI VIJAYA LAKSHMI ON 13.5.2023.
Read more
విశాలాక్షి మాసపత్రిక వారి ప్రతిభా పురస్కారం 19.5.2019..నెల్లూరు
----
విశాలాక్షి మాసపత్రిక వారి ప్రతిభా పురస్కారం 19.5.2019..నెల్లూరు
Read more
నిలువుటద్దం” కవితలు, ” భావ వల్లరి ” కాలమ్స్ ఆవిష్కరణ
----
నిలువుటద్దం” కవితలు, ” భావ వల్లరి ” కాలమ్స్ ఆవిష్కరణ
Read more
Alluri Gouri Lakshmi – Sanmanams – Souvenir
----
Alluri Gouri Lakshmi – Sanmanams – Souvenir
Read more
శ్రీ జయేష్ రంజన్,IAS గారి చే సన్మానం అందుకుంటూ
----
శ్రీ జయేష్ రంజన్,IAS గారి చే సన్మానం అందుకుంటూ
Read more
శ్రీ ఆర్.చంద్ర శేఖర్, IAS, శ్రీ JRK రావు,IAS, లకు తన పుస్తకాలు అందజేస్తూ
----
శ్రీ ఆర్.చంద్ర శేఖర్, IAS, శ్రీ JRK రావు,IAS, లకు తన పుస్తకాలు అందజేస్తూ
Read more
ఆంధ్ర ప్రభ కవితల పోటీలో మల్లెమాల గారి నుండి బహుమతి
----
ఆంధ్ర ప్రభ కవితల పోటీలో మల్లెమాల గారి నుండి బహుమతి
Read more
ప్రజాశక్తి దిన పత్రికలో ” జీవన ” లో ఇంటర్వ్యూ …6.4.2018
----
ప్రజాశక్తి దిన పత్రికలో ” జీవన ” లో ఇంటర్వ్యూ …6.4.2018
Read more
Events2
----
Events2
Read more
Events
----
Events
Read more