ఏ విషయం మీద అయినా, ఏ సాహిత్య ప్రక్రియలో అయినా, అద్భుతమైన అవగాహనతో, అబ్బురపరిచే అక్షరవిన్యాసం చేస్తున్న శ్రీమతి అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి గారి కలంకారీ మరింత విస్తారమైన వేదికపై అడుగు పెడుతున్న సందర్భంలో, మరెంతో మంది అభిమానులను ప్రోగుచేసే, మరిన్ని రచనల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.

What is your opinion?