ప్రింట్ మీడియా,వెబ్ మేగజైన్ ఎక్కడైనా అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి గారి రచనలు చూడగానే ముందు చదివేయాలనిపించేంత ఉత్సాహం గా ఉంటుంది.దీనికి కారణం సంభాషణ లో మాత్రమే సాధ్యమయే జీవచైతన్యం రచనల్లో తొణికిసలాడే ప్రత్యేకత.వ్యాసం,కథ,కాలమ్ కథ ఏ ప్రక్రియ ఐనా సరే చదివాక చాలా సేపు గుండెల్లో నిండే ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్.

What is your opinion?