గౌరి నాకు మంచి మిత్రురాలు.మంచితనం,మానవత్వం,జాలి,కరుణ, నవ్వు,దుఃఖం,వ్యంగ్యం ఇలా అన్ని రంగులూ ఆమె రచనల్లో కనబడతాయి.అలవోకగా చదివించే శైలితో లోకం పోకడ చక్కగా చిత్రిస్తుంది.

What is your opinion?