ఈమె రచనలన్నీసామాజిక చైతన్యంతో తొణికిసలాడుతుంటాయి. స్నేహ స్వభావి,సౌమ్యులు,నిరాడంబరులు.చెరగని చిరునవ్వుతో అందరినీ పలకరిస్తారు.

చదివించే గుణం వీరి రచనల ప్రత్యేకత.

What is your opinion?