గౌరీలక్ష్మి గారి కథాక్షరం- కరదీపిక,కవితాక్షరం- భావాల చెండు,వ్యాసాక్షరం- వస్తువివరణం,
వ్యంగ్యాక్షరం- తూణీరం, నవలాక్షరం-అనుభవప్రవాహం!
శుభాశీస్సులతో

What is your opinion?