గౌరి గారు మున్ముందు మంచి మనిషి.ఆమెలో ఉండే తపన,పట్టుదల, పరిశీలన,అవగాహన బహుముఖీనంగా ఎదగడానికి దోహద పడ్డాయి.ఆమె లక్ష్యం ఆమెను బాధ్యతలను సమర్ధవంతంగా నడిపిన ప్రభుత్వాధికారిని చేస్తే,ఆలోచన, అభివ్యక్తి ఆమెను మంచి రచయితను చేసింది.అన్నిటికీ మించి ప్రేమను పంచే తల్లిగా,భార్యగా, స్నేహితగా ఆమె గౌరీలక్ష్మీ సరస్వతి.శుభాభినందనలు.

What is your opinion?