జీవిత వాస్తవాలు,మానవ స్వభావాలలో వైరుధ్యాలు,మహిళల మనోవేదనలు,సమాజంలో సంఘర్షణలు బాగా తెలిసిన రచయిత్రి.దీర్ఘకాలం రాష్ట్రప్రభుత్వాధికార
బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఈమె అక్షరాన్ని అభివ్యక్తి సాధనంగా మలుచుకున్న తీరు అభినందనీయం.రచనల్లోనూ,మాటల్లోనూ హాస్యం,వ్యంగ్యం ముళ్ళపూడి తరహా ఆర్ద్రత ఉంటాయి.

What is your opinion?