అల్లూరి వల్లరి APIIC లో, నా సహోద్యోగిని.మా స్నేహం మూడు దశాబ్దాలది.నేను ఆమె అభిమానిని.ఈ నాటి ఒత్తిడి జీవితంలో కూడా నిరంతరం చిరునవ్వు మేళవించి, ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే స్నేహశీలి,నిగర్వి.బహు ప్రక్రియల్లో చేసిన రచనల్లో కూడా హాస్యం, వ్యంగ్యం, సూటిగా, స్పష్టంగా,మనసుని తట్టి చెప్పడం ఆమె ప్రత్యేకత. గౌరీలక్ష్మి నుంచి మరిన్ని రచనలు ఆశిస్తున్నాను.

What is your opinion?