గౌరీలక్ష్మి విద్వన్మణి,సాహితీమూర్తి.స్పష్టత,సరళత ఈమె రచనల్లోని విశిష్టత. గౌరీలక్ష్మికి దోసెడు అభినందనలు,బుట్టెడు శుభాకాంక్షలు.

What is your opinion?