ఈమె రాష్ట్ర ప్రభుత్వోద్యోగినిగా పనిచేస్తూనే ముప్పై సంవత్సరాలుగా సాహితీసేద్యం చేస్తూ ఉపయుక్త ఫలాలను వివిధప్రక్రియల్లో అందిస్తున్నది. సంస్కారవ్యక్తిత్వాన్ని ఉత్తమస్థాయిలోకలిగి ఉన్నగౌరి అంకిత భావం గల అక్షర తపస్విని.ఈ స్నేహబాంధవికి అభినందన.

What is your opinion?