శ్రీ జయేష్ రంజన్,IAS గారి చే సన్మానం అందుకుంటూ

శ్రీ ఆర్.చంద్ర శేఖర్, IAS, శ్రీ JRK రావు,IAS, లకు తన పుస్తకాలు అందజేస్తూ

Alluri Gouri Lakshmi Interview on A TV Part 3

Alluri Gouri Lakshmi Interview on A TV Part 2

Alluri Gouri Lakshmi Interview on A TV Part 1

Alluri Gouri Lakshmi Ten TV Aksharam Interview

ఆంధ్ర ప్రభ కవితల పోటీలో మల్లెమాల గారి నుండి బహుమతి