“కాంతి” || WOMEN EMPOWERMENT|| మహిళా సాధికారత || KANTHI – WOMEN’S PROG. (Doordarshan Yadagiri on 30.8.2023)

WITH DR.C.MRUNALINI & ATTALURI VIJAYA LAKSHMI ON 13.5.2023.

విశాలాక్షి మాసపత్రిక వారి ప్రతిభా పురస్కారం 19.5.2019..నెల్లూరు

నిలువుటద్దం” కవితలు, ” భావ వల్లరి ” కాలమ్స్ ఆవిష్కరణ

Alluri Gouri Lakshmi – Sanmanams – Souvenir

శ్రీ జయేష్ రంజన్,IAS గారి చే సన్మానం అందుకుంటూ

శ్రీ ఆర్.చంద్ర శేఖర్, IAS, శ్రీ JRK రావు,IAS, లకు తన పుస్తకాలు అందజేస్తూ